لرهای بختیاری ایالت فارس : منطقه فسا

نورعلی مرادی بئوار الیما

منطقه فسا بومی های لری هستند که بخشی از این لرها , لرهای بختیاری که کریمخان زند را در ایالت فارس همراهی کرده و در فسا مقیم شدند منجمله گروهی از طایفه چهارلنگ بختیاری به نام « لرنوترکی » از نوترکی چالنگ که در منطقه ی‌ تنگ کرم و روستای کنکان از بخش شیبکوه سکنا دارند.
سردار اسعد بختیاری در کتاب خود آنها را نَوتَرِگی نامیده و بیان می‌دارند که این طایفه از شاخه چهارلنگ است که کریم خان زند آنها را با سایر طوایف ایل چهارلنگ از نواحی بختیاری آورده در بلوک فسا جا داده و بعداز وفات او عموم آنها به سرزمین مادری خویش در بختیاری بازگشتند و این طایفه نوترگی در صحرای تنگ گرم فسا بجا ماندند. همه چادرنشین‌اند، ییلاق و قشقلاق آنها همان صحرای آن نواحی است و معیشت ایشان از زراعت و دامداری می‌باشد و زبان آنها هنوز(لری ) بختیاری است.”
البته هم اکنون زبان و پوشاک و سنن آنها , با لرهای بومی استان فارس همگون شده و این صد البته برغنای فرهنگی آنان افزوده است

لرهای بختیاری ایالت فارس : منطقه فسا
لرهای بختیاری ایالت فارس : منطقه فسا
Scroll to top