Month: مرداد ۱۳۹۸

دختری که لُر نبود !؟

نورعلی مرادی بئوار الیما دختر لُر: اولین دیالوگ سینمای ایران و فیلم فارسی ! تحقیر و تکفیر لر !* اولین فیلم ناطق فارسی سینمای ایران , در توجیه و مشروعیت قتل عام لرها , به سفارش رضاخان , ساخته شد !یک مامور و مفتش دولت رضاشاه در ماموریتی در لرستان به دختر زیبایی لُر , […]

بین سال های ۱۳۰۹ – ۱۳۰۰ ه ش چه بر سر قوم لُر گذشت ؟

نورعلی مرادی بئوار الیما خیلی پیشتر از از کودتای رضاخان , به یاری سیاسیون و ضیاییون و فرهیختگان و نویسندگان فارس و یا خود فارس پندار, قومگرایی فارس ,با برکشیدن انحصاری هویت قومی فارس به هیات هویت ملی ایرانی ؛ تحت نام جعلی ناسیونالیسم ایرانی,, پا به عرصه وجود نهاد ه بود اما پس از […]

قتل عام قوم لُر؛فاجعه ای که ناسیونالیسم ایرانی کتمان و انکارش کرده است !

نورعلی مرادی بئوار الیما …لُرها در قدیم هم ثروتمند بودند و هم نیرومند. اما امروزه برای آنها فقط غرورشان باقی مانده است. چون از ثروت و نیرومندی دیگر خبری نیست…. به بعضی از دهات سر زدم، تعدادی از لُرها به ‏علت ضعف ناشی از گرسنگی، حتی ۵ دقیقه هم نمیتوانستند روی پا بایستند… در ایران […]

Scroll to top