Month: دی ۱۳۹۹

چاه های نفت بختیاری؛ هدف رضاخان از سرکوب لرها در خوزستان و لرستان ,از زبان خودش !

نورعلی مرادی بئوار الیما “…حقیقتاً هم ، نقشه را ماهرانه کشیده اند زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کرده اند و غیرممکن به نظر میآید که قوای نظامی قادر باشد با وجود رؤسای متمرد عشایر لربختیاری و پشتکوهی با آنهمه طغیان و گردنکشی و ضمناً با وجود تمایل […]

Scroll to top