مجله

پس از آنکه نشر کتب اولین و دومین و سومین ام ,منجمله *خود آموز زبان لری بختیاری * و* نام نامه فرهنگ نام های لری بختیاری * که از آرزوهایم در عنفوان جوانی بود را عینیت بخشیدم یک رویا همیشه داشتم و ان اینکه نشریه ای سنگین و رنگین ,وزین و مدرن از هر لحاظ (فرم و محتوا ) برای نخستین بآر برای مردم لر بویژه شاخه بختیاری تهیه کنم که برای بار نخست در طول تاریخ ایران ,مباحث ملیت و قومیت های ایرانی را در کنار مسائل قومی همزبانان لر , از نگاه مدرن جامعه شناختی ,مردمشناختی ,زبانشناختی ..تحلیل و بررسی کند و نه در دایره تنگ نظران ناسیونالیسم قومی محلی فارس که تحت نام ناسیونالیسم ایرانی هرانچه غیر فارسی بود را غیر مدنی و تحت عنون مسائل *ایلات و عشایر * بررسی و معرفی میکرد و نه در دایره تنگ دیگر ناسیونالسم های محلی (ترکی .عربی کردی ..) که در نشریات واقعا محلی خویش ,نه در سطح کلان و ملی و دیالوگ گونه , که در واگویه هایی فقط به زبان قومی خود ,به محلگرایی و عصبیت گرایی دامن می زدند , که نه مخاطب غیر داشتند و نه می جستند و نه غیر خودی می پذیرفتند …

رایگان

ولات نه تنها برای لرهای ایران طلیعه ای بود که برای نخستین بار با طرح آکادمیک مباحثی کلان در حوزه اقلیت های قومی , زبان مادری , ادبیات ,آوانگاری وضرورت خط ,تمرکززدایی ,بحران هویتی ,,ستم قومی ,خواسته های قومی به دور از هیاهو های سیاسی , پنجره ای جدید بر منظر آنچه امروز “هویت طلبی لری می” خواننش ,گشود

رایگان

خود آموز زبان لری بختیاری , را می توان مقمدمه زبانشناختی این شاخه از زبان لری خواند که برای نخستین بار با الگو برداری از کتب دستور زبان , دفتری فراهم شد که هم خودآموزی برای کودکان و نوباوگان جهت استفاده والدین و هم دیباچه ایی برای غیر لرزبانان محقق , جهت دریافت یک نمای کلی از این شاخه از زبان لری است

رایگان

نامنامه لری ؛ فرهنگ نام های لری بختیاری !

فرهنگ نام های لری بختیاری , مجموعه ایی است از نام های اصیل . زیبا و خوش معنا. لرزبانان بختیاری با نهادن این نام ها بر فرزندان خود یا موسسات . شرکت ها و فروشگاه ها یا همچنین با انتخاب تخلص از میان این نام ها از سوی شاعران و هنرمندان – همچنان که برخی دوستان شاعر و هنرورم چنین کرده اند -به نوعی واژگان زبان مادری را ماندگار می کنند ,. بایسته است یادآور شوم کج نام های آمده در این دفتر , چند گونه اند :
– برخی نام ها , واقعی و پیشینه دار بوده و پیشتر یا هم اینک رایج بوده و هست : “نازه ” , “نشمین ” , “بیلال”
-برخی اسامی کوه ها ؛ رودها ؛ گل ها ؛ گیاهان و مکان هایی در بختیاری است و جهت خوش آهنگی و خوش مفهومی آن برای “نام ” مناسب بوده است ؛ همچون .”تاراز”:”دلا “؛ کوه هایی در بختیاری :
– برخی نام ها نیز از سوی اینجانب پیشنهاد شده است که این گونه اسامی به کمک پسوند ها و سایر توانمندی های زبان لری ترکیب و ساخته شده است که به نوعی حرکتی جسورانه در جهت بیرون آوردن زبان مادری از ایستایی و انعطاف پذیر ساختن آن بوده است , همچنان که بسیاری از اصطلاحات اصیل زبان فارسی امروزی . برساخته شاعران و نویسندگان توانمند فارس و فرهنگستان فارسی در گذشته و دوره معاصر بوده است که زبان خودرا طی سده ها غنی ساخته اند . اینک وظیفه شعرا و نویسندگان و هنرمندان لر هست که واژگان کهن را زنده کنند و تعابیر و ساخت های جدید بسازند . از زمره واژگان برساخته چنین است : چیدا(چی -دا )= همچون مادر .

و آخر اینکه , در انتخاب نام ها , نخست به خوش آهنگی و زیبایی نام ها و پس از آن بر ارزشمندی مفاهیم آنها تکیه داشتم .

تهران زمستان ۱۳۷۸

رایگان

Scroll to top